Różne metody są stosowane przez sprzedawców, żeby uniknąć odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową. Innym powodem jest zwyczajna próba zniechęcenia konsumenta do dochodzenia jego praw.
 

Należy pamiętać, że sprzedawca ma obowiązek przyjęcia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeśli zamiast tego sprzedawca odsyła konsumenta do producenta lub do serwisu, konsument nie powinien rezygnować ze złożenia reklamacji. Trzeba przypomnieć obsługującemu o jego obowiązku.
Jeśli sprzedawca odrzuca reklamację jako niezasadną, powołując się na opinię powołanego przez siebie rzeczoznawcy – konsument może w dalszym ciągu dochodzić swoich praw. Taka opinia nie zamyka możliwości odwołania się od takiej decyzji. 


Kiedy reklamacja zostanie odrzucona, można skierować sprawę do:

Inspekcji Handlowej, której inspektorzy wystąpią w roli mediatora,
Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,
Sądu powszechnego w trybie postępowania uproszczonego,
Sądu powszechnego w postępowaniu zwykłym.

Poradą służy również powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje konsumenckie.

Na podstawie broszur UOKiK.